Dokumentace iGenD STRUCTPříkazem "STR" v příkazovém řádku CAD programu vyvoláte hlavní dialog aplikace:

Material
Zvole z předdefinovaných materiálů či nastavte vlastní hodnoty. U předdefinovaných matriálů je předpokládán systém jednotek N/mm/MPa.

Profile
Zvolte z předdefinovaných profilů či nastavte vlastní tvar výběrem ze druhého roletového menu (Rectangle, Rectangle_tube, Circle, Cirle_tube) a vlasní velikost:

W | šířka
H | výška
Th | tloušťka stěny u dutých profilů

U plných průřezů je tloušťka nulová.

Assign material and profile
Toto tlačítko umožní přiřazení zvoleného materiálu a profilu entitám ve výkrese. Podporovány jsou entity typu LINE (úsečka).

Construction blocks
Po přiřazení materiálu a profilu jsou entity konvetovány na blok, který má dané vlastnosti uloženy v atributech. Seznam bloku je zobrazen v textovém poli ve tvaru "Materiál tvar šířka/výška/tloušťka".

Display block details
Zobrazí atributy bloku zvoleného v textovém poli a umožní jejich editaci. Editace atributů je možná také přímo ve výkrese dvojkliem na bloky (příkaz _EATEDIT).

Select block
Zvýrazní blok v kreslícím okně pomocí příkazu _SELECT. Pro ukončení zvolte Esc nebo Enter

Delete block
Vymaže blok z modelového prostoru. Zůstane ale definován v databázi výkresu.

Insert support
Vloží podporu a vyvolá dialog pro nastavení atributů - stupňů volnosti. Podpora je vkládána jako blok. Bod vložení bloku musí být shodný s podepřeným bodem na konstrukci.

Insert edge load
Vloží hranové zatížení a vyvolá dialog pro nastavení atributů - směrů a velikosti zatížení. Zatížení je vkládáno jako blok. Bod vložení bloku musí být shodný se středovým bodem zatěžované hrany.

Insert nodal load
Vloží uzlové zatížení a vyvolá dialog pro nastavení atributů - směrů a velikosti zatížení. Zatížení je vkládáno jako blok. Bod vložení bloku musí být shodný se zatěžovaným bodem na konstrukci.

Insert hinge
Vloží kloubový spoj do zvoleného uzlu. Bod vložení bloku musí být shodný s bodem na konstrukci

Vertical Axis
Nastavení vertikálního osy pro zatížení vlastní vahou. Pro kalkulaci bez zatížení vlastní vahou nastavte nulovou hustotu materiálu.

Deformations scale
Nastavení měřítka deformací pro grafické zobrazení výsledků analýzy.

Conditions scale
Nastavení měřítka pro nově vkládané bloky podpor a zatížení

Reactions scale
Nastavení měřítka pro grafické zobrazení reakcí na podporách. Při nastavení na 0 nejsou reakce zobrazeny.

Mesh size
Nastavení velikosti segmentů - detailů výpočtu. Menší rozměr znamená větší počet segmentů a také náročnější výpočet.

Delete results
Vymaže z výkresu grafické zobrazení výsledků analýzy

Analyze
Spustí výpočet

Cancel
Zavře dialog bez spuštění výpočtu či provedení jiné akce.


Bloky podpor a zatížení je možné editovat a kopírovat také přímo ve výkrese klasickým způsobem včetně nastavení atributů příkazem _EATEDIT. Ten se spustí také po dvojkliku na příslušný blok.

Podpory

Nastavení jednotlivých stuňů volnosti na 1 či 0.

Hranové zatížení

Nastavení velikosti hranového zatížení v jednotlivých směrech a momentech.

Uzlové zatížení

Nastavení velikosti uzlového zatížení v jednotlivých směrech a momentech.